שילובים – הכנת תשריט לרישום בתים משותפים

Shiluvim

מאמרים בנושא רישום בית משותף

תשריט בית משותף

כאשר מבוצע רישום של בניין (מבנה עם יותר משתי יחידות דיור) בפנקס הבתים המשותפים, התשריט הוא אחד המסמכים המרכזיים הנדרשים לצורך מימוש הרישום. הכנת תשריט בית משותף מבוצעת על פי חוק התכנון והבניה תשכ”ה- 1965, בו מפורטים כללים ברורים והנחיות להכנת תשריט לרישום הבית המשותף.

התשריט מציג את תרשים הסביבה שבה נבנה הבית, תרשים של החלקה או החלקות עליהן נבנה הבית, תרשים של קומות הבית כולל מרתפים, תרשים הדירות ותרשים הגג. התשריט יבטא בצבע את גבולות הדירות, יזהה את הדירות על-ידי מתן מספר נפרד לכל דירה, יציין את החלקים שהוצאו מן הרכוש המשותף והוצמדו לדירות הבית ויזהה אותן בצבע ובאות אשר ישויכו לדירה המסוימת אליה הם צמודים וכן יפרט התשריט, ברישום טבלה, את תיאור הקומות, הדירות, ההצמדות ואת שטחן וצבען על-גבי התשריט.

מה זה רישום בית משותף?

בית משותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים במקרים בהם יש יותר משתי דירות בבניין. המשמעות של רישום בית משותף כבית משותף, היא חלוקה לתתי חלקות, כך שניתן יהיה לזהות כל דירה בנפרד. כל חלק בחלקה מקבל מספר זיהוי נוסף שהוא תת החלקה. בנוסף, בעת הרישום בפנקס הבתים המשותפים מתבצעת חלוקה יחסית של ההצמדות הקיימות בנכס, כמו: חניות, חדר מדרגות, גג וחצר, כך שקיימת ודאות מלאה לגבי הזיהוי הנכס ושיוך החלק היחסי מהשטחים המשותפים לכל אחד מבעלי הדירות.

הוצאת יחידה במסגרת תמ"א 38

הליך זה הינו הליך מובנה והכרחי בפרויקטים מסוג תמ”א 38, אשר במסגרתו יוצרים יחידה רישומית חדשה, אליה יוצמדו זכויות הבנייה אשר נמכרו ליזם לצורך מימוש הפרויקט. את היחידה הרישומית נהוג לרשום על יחידה קיימת בקומת הקרקע כגון: מחסן משותף, חדר עגלות או חדר אשפה. הגורם המממן את הפרויקט (בנק מלווה) ירשום השעבוד כנגד יחידה רישומית זו, אשר אליה מוצמדות הזכויות שנמכרו כאמור, ואשר אינה מהווה את יחידות הבעלים

באילו מקרים נדרש רישום בית כבית משותף?

בניינים ישנים שטרם נרשמו כבית משותף – המקרה הנפוץ בו בעלי הדירות רשומים כולם בנסח הטאבו מבלי לשייך שטח מסוים לבעל דירה מסוימת ומבלי לחלק את השטחים המשותפים (מושע). במצב זה בו לא התבצעה פרצלציה, כל בעלי הדירות הם בעלים של כל הנכס והחלוקה ביניהם אינה מקבלת ביטוי ברישום. על אף שאין מניעה להעביר את הזכויות על-שם קונים, הקושי בזיהוי הנכס מקשה מאד הן על קבלת משכנתא והן על ביצוע עסקאות ורישומן.

בניינים הרשומים על שם חברה קבלנית או שמטעמים שונים רשומים על שם חברה בע”מ – במקרים מסוימים העדיפו לרשום את הבניין על-שם חברה בע”מ או שהחברה הקבלנית שהתחייבה לבצע את הרישום לא עשתה זאת. בחלק ממקרים אלו, בעלי זכות חכירה, יוכלו להירשם כבעלי הדירה.

טעות ברישום הקיים – ישנם מקרים לא מעטים בהם התשריט אינו משקף את המצב בפועל, למשל, רישום הדירות שלא בסדר הנכון או החלפה בין קומות שלמות. במצב דברים זה, יידרש תיקון הרישום ובמקרים מסוימים אף ביטול צו הרישום והגשת בקשה חדשה, וזאת בטרם נקיטת כל פעולה נוספת בקשר לדירות.
שינויים בדירות והוספת בניה – בכל מקרה של תוספות בניה או שינויים, יש לבקש את תיקונו של צו רישום הבית המשותף באמצעות תשריט מעודכן.

תהליך רישום בית משותף

תהליך של רישום בפנקס הבתים המשותפים מורכב ומכיל המון תהליכים בירוקרטיים המחייבים התערבות מקצועית.
כאשר יש גורם משכן, הוא האחראי לרישום צו הבית המשותף, בהתאם לתנאי החוזה.
כשאין גורם משכן, בעלי היחידות אחראים לרישום צו הבית המשותף, בהתאם לתנאי החוזה.

לצורך הרישום יש להמציא את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לרישום בית משותף (3 עותקים).
  • תקנון מוסכם (4 עותקים).
  • תשריט בית משותף חתום ע”י מודד מוסמך / אדריכל/ מהנדס בניין או הנדסאי (עותק אחד).
  • נסח עדכני של החלקה (עד השנה).
  • הצהרה על היעדר חריגות והתחייבות בעת רישום הבית המשותף.
  • כתב שיפוי לרישום בית משותף – מקור אחד.

תיקון צו

תיקון צו בית משותף הינו הליך משפטי בו אחד הדיירים מן הבית המשותף מבקש לשנות את פרטי הרישום בצו רישום הבית המשותף, ו/או במקרים בהם חל שינוי מסוים בבית המשותף לאחר רישומו. תיקון הצו יידרש במקרים כגון הרחבת הדירה, שינויים בהצמדות מדירה לדירה, בנייה של חדר נוסף, חלוקה מחודשת של חניות, תוספת של דירות וכיו”ב.

עדכון או תיקון צו בית משותף הן פעולות חשובות מאוד, אשר מאפשרות לבעלי הנכסים בבניין לשמור על הקניין שלהם בנכס. בנוסף ,ללא תיקון הצו, משמעות הדבר היא שהתוספות או השינויים אינם רשומים אצל רשם המקרקעין, ולכן צו הבית המשותף לאותן דירות אינו משקף את המצב האמיתי שלהם. דבר זה ירתיע באופן ישיר רוכשים פוטנציאליים, אשר יחששו לרכוש דירה שאינה רשומה כולה כראוי, על כל החלקים שלה, ברשם המקרקעין.

לתיאום שיחה טלפונית ללא התחייבות מלאו את הפרטים:

    או שלח לנו הודעה: